Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Ylioppilaskoti Lestis ry. Sen kotipaikka on 
Helsinki. 


2 § Tarkoitus ja toiminta 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eri maakunnista tulevien 
opiskelijoiden asemaa osallistumalla ylioppilaskodin ylläpitämiseen 
Helsingissä. Tarkoitus on myös vaalia ylioppilaskodin lestadiolaisen 
kristillisyyden perintöä. 


Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan pitämällä yllä ylioppilaskotia, 
omistamalla asuntoja ja vuokraamalla niitä opiskelijoille, 
järjestämällä ylioppilaskodin perintöä tukevia hengellisiä 
tilaisuuksia sekä harjoittamalla kustannustoimintaa. Yhdistyksellä 
on oikeus hankkia nimiinsä kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä 
vastaanottaa lahjoja ja testamentteja. 

3 § Jäsenet 
Yhdistyksen jäsen on yksityinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus 
hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksen jäsenet ovat vuosijäseniä tai 
ainaisjäseniä. Yhdistyksen kokous voi kutsua yksityisiä henkilöitä 
kunniajäseniksi. 

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on 
jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa kolmena perättäisenä vuotena. 

4 § Jäsenmaksu 
Jäseniltä perittävistä vuosi- ja ainaisjäsenmaksusta päättää 
yhdistyksen kokous. Ainaisjäseniä ovat ne, jotka ovat maksaneet 
vuosijäsenmaksun kymmenkertaisena. Kunniajäseniltä ei peritä 
jäsenmaksuja. 

5 § Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon 
kuuluu yhdeksän (9) kolmen vuoden toimikaudeksi valittua jäsentä. 
Jäsenistä kolme on vuosittain erovuorossa. Jäsenet voidaan valita 
uudelleen. 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja 
muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta 
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus 
on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. 

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin 
arpa. 

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan vähintään viikkoa ennen 
kokousta.

 
6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, 
jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

7 § Tilinpäätös 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima 
toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään 
kuukautta ennen kokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen 
lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen 
vuosikokousta. 

8 § Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä 
päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään 
seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien 
lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet 
8. valitaan hallituksen jäsenet 
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen 
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä 
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan 
sisällyttää kokouskutsuun. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää 
tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 
kymmenesosa 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti 
vaatii. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi 
ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole 
toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet 
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai 
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai 
muun teknisen apuvälineen avulla. 

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 
vuorokautta ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena 
kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu Helsingissä ilmestyvässä 
sanomalehdessä. 


10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on 
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) 
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen 
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen 
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään 
sen varat samaan tarkoitukseen.


Säännöt rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 23.9.2021