Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Ylioppilaskoti Lestis ry. Sen kotipaikka on Helsinki. 


2 § Tarkoitus ja toiminta 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eri maakunnista tulevien  opiskelijoiden asemaa osallistumalla ylioppilaskodin ylläpitämiseen  Helsingissä. Tarkoitus on myös vaalia ylioppilaskodin lestadiolaisen  kristillisyyden perintöä. 


Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan pitämällä yllä ylioppilaskotia,  omistamalla asuntoja ja vuokraamalla niitä opiskelijoille, järjestämällä ylioppilaskodin perintöä tukevia hengellisiä tilaisuuksia sekä harjoittamalla kustannustoimintaa. Yhdistyksellä on oikeus hankkia nimiinsä kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoja ja testamentteja. 


3 § Jäsenet 
Yhdistyksen jäsen on yksityinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksen jäsenet ovat vuosijäseniä tai ainaisjäseniä. Yhdistyksen kokous voi kutsua yksityisiä henkilöitä kunniajäseniksi. 

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on 
jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa kolmena perättäisenä vuotena. 


4 § Jäsenmaksu 
Jäseniltä perittävistä vuosi- ja ainaisjäsenmaksusta päättää yhdistyksen kokous. Ainaisjäseniä ovat ne, jotka ovat maksaneet vuosijäsenmaksun kymmenkertaisena. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja. 


5 § Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon  kuuluu yhdeksän (9) kolmen vuoden toimikaudeksi valittua jäsentä.  Jäsenistä kolme on vuosittain erovuorossa. Jäsenet voidaan valita  uudelleen. 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan  varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta  tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. 

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten  mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin  arpa. 

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

 
6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 


7 § Tilinpäätös 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta. 


8 § Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet 
8. valitaan hallituksen jäsenet 
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 


9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä. 


10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Säännöt rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 23.9.2021